صحت اطلاعات این فاکتور، توسط سایت ترولرن تایید می‌شود.